Mai tứ quý 85 năm tuổi
Giá bán: 320.000.000 VNĐ

Mai tứ quý 85 năm tuổi

Sam bon sai cổ đẹp
Giá bán: 50.000.000 VNĐ

Sam bon sai cổ đẹp

Sam bon sai cổ đẹp
Giá bán: 78.000.000 VNĐ

Sam bon sai cổ đẹp

Linh sam bon sai cổ đẹp
Giá bán: 72.000.000 VNĐ

Linh sam bon sai cổ đẹp

Linh sam bon sai cổ đẹp
Giá bán: 84.000.000 VNĐ

Linh sam bon sai cổ đẹp

Thông tùng cổ đẹp
Giá bán: 93.000.000 VNĐ

Thông tùng cổ đẹp

Thông tùng cổ đẹp
Giá bán: 85.000.000 VNĐ

Thông tùng cổ đẹp

Thông tùng cổ đẹp nhiều hoa
Giá bán: 120.000.000 VNĐ

Thông tùng cổ đẹp

Thông tùng cổ đẹp
Giá bán: 73.000.000 VNĐ

Thông tùng cổ đẹp

Hoa giấy bốn mùa
Giá bán: 32.000.000 VNĐ

Hoa giấy bốn mùa

Hoa giấy cổ đẹp
Giá bán: 34.000.000 VNĐ

Hoa giấy cổ đẹp

Hoa giấy
Giá bán: 15.000.000 VNĐ

Hoa giấy

Sam bon sai cổ đẹp
Giá bán: 20.000.000 VNĐ

Sam bon sai cổ đẹp

Lộc vừng cổ đẹp
Giá bán: 340.000.000 VNĐ

Lộc vừng cổ đẹp

Lộc vừng cổ đẹp
Giá bán: 56.000.000 VNĐ

Lộc vừng cổ đẹp

Mai vàng năm cánh
Giá bán: 30.000.000 VNĐ

Mai vàng năm cánh

Mai tứ quý
Giá bán: 43.000.000 VNĐ

Mai tứ quý

Mai tứ quý 12 năm tuổi
Giá bán: 45.000.000 VNĐ

Mai tứ quý 12 năm tuổi

Mai vàng 35 năm tuổi
Giá bán: 32.000.000 VNĐ

Mai vàng 35 năm tuổi

Mai vàng 18 năm tuổi
Giá bán: 42.000.000 VNĐ

Mai vàng 18 năm tuổi

Mai vàng 50 năm tuổi
Giá bán: 79.000.000 VNĐ

Mai vàng 50 năm tuổi

Cặp lộc vừng 92 năm tuổi
Giá bán: 348.000.000 VNĐ

Cặp lộc vừng 92 năm tuổi

Lộc vừng 24 năm tuổi
Giá bán: 128.000.000 VNĐ

Lộc vừng 24 năm tuổi

Lộc vừng 40 năm tuổi
Giá bán: 145.000.000 VNĐ

Lộc vừng 40 năm tuổi

Lộc vừng
Giá bán: 25.000.000 VNĐ

Lộc vừng

Lộc vừng cổ đẹp
Giá bán: 280.000.000 VNĐ

Lộc vừng cổ đẹp

Hoa giấy
Giá bán: 16.000.000 VNĐ

Hoa giấy

Hoa giấy
Giá bán: 33.000.000 VNĐ

Hoa giấy

Hoa giấy bốn mùa
Giá bán: 43.000.000 VNĐ

Hoa giấy bốn mùa

Hoa giấy bốn mùa
Giá bán: 32.000.000 VNĐ

Hoa giấy bốn mùa

Đang xử lý...